decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Een seizoen of jaargetijde is een jaarlijks terugkerende periode van 3 maanden. Het tropisch jaar van de aarde is ingedeeld in 4 jaargetijden: lentezomerherfst en winter. Overigens vallen deze jaargetijden vooral in de gematigde tot hogere breedten samen met duidelijk te onderscheiden klimatologische periodes. In de tropen is het altijd zomer, of blijken de seizoenen op een heel andere wijze. In het oude Egypte onderscheidde men bijvoorbeeld maar drie seizoenen, en in IndonesiĆ« kent men de droge en natte moesson.

A season or season is an annually recurring period of 3 months. The tropical year of the earth is divided into 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. Incidentally, these seasons especially in the temperate to higher latitudes coincide with clearly distinguishable climatic periods. In the tropics it is always summer, or the seasons appear in a completely different way. For example, in ancient Egypt there were only three seasons, and in Indonesia the dry and wet monsoons were known

De seizoenen ontstaan door de hellingshoek van de aardas ten opzichte van de as van haar baan rond de zon.

The seasons are created by the angle of inclination of the earth’s axis relative to the axis of its orbit around the sun.

In de astronomie begint een jaargetijde op het moment dat de zon op de keerkring of evenaar komt. Dat gebeurt op een nauwkeurig gedefinieerd tijdstip op of rond 21 juni, dat verschilt van jaar tot jaar. In schrikkeljaren valt het begin van een seizoen veelal een dag eerder.

In astronomy, a season begins when the sun hits the tropic or equator. That happens at a precisely defined time on or around June 21, which varies from year to year. In leap years, the start of a season usually falls one day earlier.

In de meteorologie wordt met administratieve seizoenen gewerkt die men laat beginnen op de eerste dag van maartjuniseptember en december. Men spreekt in dat geval van de meteorologische lente, zomer, herfst en winter.

Meteorology uses administrative seasons that start on the first day of March, June, September and December. In that case one speaks of the meteorological spring, summer, autumn and winter.

Voor afbeeldingen van de vier jaargetijden (in onder andere de Friese staartklok) worden godinnen gebruikt. Flora als godin van de lente, de zomer wordt uitgebeeld door Ceres, de herfst door Pomona of Bacchus en Vesta met het vuur voor de winter.

Pictures are used for depictions of the four seasons (in the Frisian tail clock, among others). Flora as Picture of spring, summer is represented by Ceres, autumn by Pomona or Bacchus and Vesta with the fire for winter.

Het woord seizoen wordt in veel situaties in een andere betekenis gebruikt. Men spreekt dan steeds van seizoen, nooit van jaargetijde.

The word season is used in a different meaning in many situations. One always speaks of season, never season.

Spreekt een reisbureau of hotel van het seizoen of het hoogseizoen, dan bedoelt men ongeveer de periode van juni tot september, de tijd waarin de meeste mensen op vakantie gaan. Soms onderscheidt men het zomerseizoen en het winterseizoen. Het laatste is dan omstreeks de jaarwisseling. Deze seizoenen hebben geen vast gedefinieerde begin- en einddatum.

When a travel agency or hotel speaks of the season or the high season, they mean approximately the period from June to September, the time when most people go on holiday. Sometimes a distinction is made between the summer season and the winter season. The last is around the turn of the year. These seasons do not have a fixed start and end date.

Andere seizoenen zijn: voetbalseizoen, schaatsseizoen, orkaanseizoen, bloeiseizoen enz. Het betreft hier steeds een deel van het jaar waarin bepaalde natuurverschijnselen voorkomen of bepaalde activiteiten geschieden.

Other seasons are: football season, skating season, hurricane season, flowering season, etc. This always concerns a part of the year in which certain natural phenomena occur or certain activities take place.

Er zijn ook contexten waarin het woord seizoen niets meer te maken heeft met een jaargetijde, maar eerder een groot deel van het jaar, soms zelfs een heel jaar, omvat.

There are also contexts in which the word season  no longer has anything to do with a season, but rather a large part of the year, sometimes even an entire year,

loading
×
error: Content is protected !!